RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę VINSVIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

1. Administrator danych:Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest VINSVIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza; wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000515004, NIP 6292469711, REGON 243600625 (dalej „VINSVIN”).
2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych:W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie pod adresem jak w pkt 1, pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] oraz telefonicznie pod nr tel.:+48 32 261 55 40 .
3. Inspektor ochrony danych:W VINSVIN nie został powołany Inspektor ochrony danych.
4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:Cel:Podstawa prawna:
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacjąart. 6 ust. 1 lit. (b) RODO
Rozpatrywanie reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. (c) RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowamiart. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
Archiwizowanie dokumentacji związanej z zawartymi umowami i dokonywanymi rozliczeniamiart. 6 ust. 1 lit. (c) RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODO,działania tego typu prowadzone są przez VINSVIN jedynie w przypadku udzielenia zgody
Obsługa zgłoszeń, zamówień i korespondencji przekazywanej do VINSVIN z wykorzystaniem formularza kontaktowegoart. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
5. Odbiorcy danych:
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń związanych z obsługą zamówień,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania obowiązków ciążących na VINSVIN (Urząd Skarbowy, ZUS),
 • podmioty wspierające działalność prowadzoną przez VINSVIN na zlecenie VINSVIN, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym działalność, wykonujących usługi związane ze stronami internetowymi, firmy księgowe i kancelarie prawne.
6. Okres przechowywania danych:Spółka VINSVIN jest zobowiązana do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez niezbędne okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania spółki, w tym dokonania wszelkich koniecznych rozliczeń publicznoprawnych, tzn.:

 • dane zawarte w umowach oraz dane związane z gwarancją/rękojmią – do czasu przedawnienia roszczeń,
 • dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 • dane wykorzystywane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub – w przypadku przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
7. Dobrowolność podania danych i uprawnienia:Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy z VINSVIN i do dokonania przez VINSVIN rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością. Każdej osobie przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu VINSVIN,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od VINSVIN danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać przesłane przez VINSVIN innemu administratorowi danych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie uzyskanej zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Automatyzacja:Dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów VINSVIN.W ramach wykonywanych czynności VINSVIN korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach internetowych, jak również podejmuje na tej podstawie działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj informacje o naszych produktach oraz nowych wpisach na blogu.